Bài thi lấy quốc tịch

Bài thi lấy quốc tịch
Hỏi: anh/chị hãy cho biết đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì?
Trả lời : là hàng loạt các cuộc giải cứu, từ giải cứu Bờ Đờ Sờ (BĐS) cho đến LON.
Hỏi: trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, dòng tiền di chuyển thế nào?
Trả lời: từ ngân hàng tới các doanh nghiệp nhà nước, rồi chuyển thành các khoản lỗ.
Hỏi: trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, có hình thái của chủ nghĩa tư bản không ?
Trả lời: Có. Chủ nghĩa tư bản thân hữu.
Hỏi: anh/chị hãy cho biết vai trò của giải cấp công nhân và nông dân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN?
Trả lời: làm chủ.
– hỏi: ai lãnh đạo họ?
– trả lời: đầy tớ của họ.
Câu hỏi cuối: trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tầng lớp nào đạt được chỉ số hạnh phúc cao nhất ?
Trả lời: đầy tớ của dân.
(fb Tien Dam)