Bọn đầu đất cứ nói cải tiến

Bọn đầu đất cứ nói cải tiến, cải lùi, nghe Montesquieu nói này: “Khi quyền lập pháp và hành pháp nằm trong tay cùng một người hay trong cùng một tổ chức của các phán quan thì không thể có tự do; vì có thể xuất hiện e ngại rằng cùng một ông vua hay thượng viện có thể ban hành những đạo luật chuyên chế, rồi thực hiện chúng một cách tàn bạo.
Một lần nữa, sẽ không có tự do, nếu tư pháp không tách ra khỏi lập pháp và hành pháp. Nếu nó liên kết với lập pháp, đời sống và quyền tự do của thần dân sẽ phải tuân thủ bộ máy kiểm soát độc đoán; vì lúc đó quan tòa sẽ là người ban hành luật pháp. Nếu nó liên kết với hành pháp, thì quan tòa có thể sử dụng bạo lực và áp bức.
Tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt, nếu cùng một người hay cùng một tổ chức, dù là của quý tộc hay của nhân dân, thi hành ba quyền đó, tức là quyền ban hành luật, quyền thực thi các quyết định công và xét xử các vụ kiện của cá nhân” . Bàn về Pháp quyền, trang 52.