Đang diễn ra cuộc chiến ngầm của các mục sư và truyền đạo quốc doanh

Đang diễn ra cuộc chiến ngầm của các mục sư và truyền đạo quốc doanh. Họ đại diện cho trường phái siêu vâng phục bậc cầm quyền cho dù bậc cầm quyền xử sự sai trái. Không dám lên tiếng mà lại bư bê chỉ trích anh chị em nào lên tiếng bảo vệ cho chân lý. Xin Chúa soi sáng lòng dân tộc con và cột trói sự mờ tối của kẻ giả hình mang danh sáng láng như sao mai. Nơi chúng ở Chúa đã định rồi. Chúng con vì Danh Ngài mà chịu đi ngược lại sự sai trái và nói lên lẽ thật. Nguyện xin Cha đoái xem dân tộc con. Muốn thật hết lòng.