ĐỌC THƠ

ĐỌC THƠ, MÀI GƯƠM
Viết theo truyền thuyết
Hồng Lĩnh – Giăng Màn
chín mươi chín ngọn chon von
mây ngũ sắc ôm tròn đỉnh núi
quê hương tôi, xa xôi – gần gũi
những chuyện người xưa
đọc thơ – mài gươm
lời thơ cứu nước thức dậy xóm thôn
gọi lên núi bao lớp người trai gái
nhìn xuống dòng Lam nước trôi quằn quại
sắt thép luyện người
mài gươm trong mây
Hồng Lĩnh – Giăng Màn
chín mươi chín ngọn thành xây
như đất quê ta
chín mươi chín bậc đại khoa minh triết
chín mươi chín vị anh hùng lẫm liệt
chín mười chín màu mây
gấm dệt gương soi
gọi gió gom mây thuận thảo ơn trời
xoãi chân đỡ núi nặng tình của đất
Hồng Lĩnh – Giăng Màn nghìn năm trầm mặc
để một dòng Lam xuôi ngược đông vui
chảy trong lòng đất quê tôi
tiếng thơ ai đọc
tiếng người mài gươm.
*Đã in trong một số sách in chung
nxt.