Một phân tích sâu sắc của tác giả Aiviet Nguyen

Một phân tích sâu sắc của tác giả Aiviet Nguyen.
Tiêu chí của tri thức khoa học
Đã định không nói gì, vì GS, PGS của Việt Nam hoàn toàn không giống các chức danh này trên thế giới về cả mục tiêu và tính chất. Khi không giống mà lại lấy thế giới ra để so là vô nghĩa. Bản thân các tiêu chuẩn quy định đã định nghĩa các chức danh này. Mục tiêu của GS, PGS Việt Nam thực tế là luật của trò chơi Tetrix, giống hệt các ngạch chuyên viên, phóng viên, nghiên cứu viên, nghệ sĩ, nhà giáo, phụ cấp lãnh đạo. Quân hàm hóa hết trọi. Quân hàm và Level trong trò chơi thật hoặc trò chơi ảo là động lực cho người chơi mà chỉ cần khuyến khích vật chất ít ỏi hoặc thậm chí không có gì.
Tuy nhiên do có ý kiến của các GS. Quế, Phú, Châu về công bố khoa học, đang viết một bài có liên quan tới tiêu chí của tri thức khoa học, tiện tay post lên để ghi nhớ.
Một cái gọi là tri thức khoa học (là sản phẩm của các nhà khoa học) phải gồm
1. Tính mới: Đương nhiên. Những trò nhai đi nhai lại, xào nấu, đạo văn, không thể ra tri thức khoa học.
2. Độ tin cậy: Phải dùng các phương pháp khoa học được thừa nhận. Hô khẩu hiệu hoặc lấy ví dụ, trích dẫn lăng nhăng không thể là tri thức khoa học.
3. Tính khách quan: Có ý muốn chủ quan, gượng ép chân ý để phục vụ ý đồ riêng không thể là tri thức khoa học.
4. Tính kế thừa: Không dựa trên các kết quả khoa học đã có từ trước, không tham khảo các công trình về các vấn đề nhân loại đang quan tâm. Bịa ra những vấn đề giả tạo không thể gọi là tri thức khoa học.
5. Có thể phản bác và thử nghiệm: Tri thức khoa học không thể là các tín điều, chân lý bất di bất dịch như đinh đóng cột. Tri thức khoa học đều dựa trên các giả thiết có thể phản bác và thử nghiệm được.
Nếu đủ 5 tiêu chí này lo gì không đăng bài trên ISI/Scorpus. Khoa học xã hội, khoa học quân sự, an ninh lại càng dễ đăng (tôi đảm bảo).
Nếu các giáo sư không đảm bảo được 5 tiêu chí này thì cũng nên công khai cho xã hội biết. Khi đó không ai đòi các vị phải có ISI/Scorpus. Thậm chí không ai quan tâm đến các vị luôn, muốn phong gì cho nhau thì phong