Thương nhau cau sáu bổ ba

Thương nhau cau sáu bổ ba…
Có cái chai nước ông Phạm Sanh Châu mang đi thi làm Tổng giám đốc UNESCO mà cũng gây tranh cãi.
Tranh cãi vì đó là sản phẩm của Tân Hiệp Phát, còn nếu đó là chai chè xanh tự nấu mang đi như mụ vợ mình vẫn làm mỗi sớm mai, có khi cả làng lại khen nức khen nở.
Tân Hiệp Phát còn nhiều việc phải làm để lấy lại hình ảnh, nếu nhìn vào câu chuyện chai nước hôm nay.